Podnošenje prigovora

U slučaju nezadovoljstva pružanjem usluge osiguranja odnosno izvršenjem obveze iz ugovora o osiguranju poziva se osiguranik, ugovaratelj osiguranja ili korisnik iz ugovora o osiguranju da podnese pritužbu na jedan od navedenih načina: 
  • Pisanim putem na adresu:
OTP Osiguranje d.d.
Ulica grada Vukovara 284
10000 Zagreb
Hrvatska

Rok za podnošenje pritužbe ne može biti kraći od 15 dana od dana kada je podnositelj pritužbe primio odluku na koju podnosi pritužbu, odnosno od dana kada je saznao za razlog pritužbe. 

Pritužba treba sadržavati:
  1. Ime i prezime i adresu podnositelja pritužbe koji je fizička osoba ili njegovog zakonskog zastupnika, odnosno, tvrtku, sjedište i ime i prezime odgovorne osobe podnositelja pritužbe koji je pravna osoba,
  2. Razloge pritužbe i zahtjeve podnositelja pritužbe,
  3. Dokaze kojima se potvrđuju navodi iz pritužbe kada ih je moguće priložiti, a može sadržavati i isprave koje nisu bile razmatrane u postupku u kojem je donesena odluka zbog koje se pritužbe podnosi kao i prijedloge za izvođenje dokaza,
  4. Datum podnošenja pritužbe i potpis podnositelja pritužbe odnosno osobe koja ga zastupa,
  5. Punomoć za zastupanje, kada je pritužba podnesena po punomoćniku.

Odgovor na pritužbu OTP Osiguranje d.d. dostavit će podnositelju u pisanom obliku bez odgađanja, a najkasnije u roku 15 dana od dana primitka pritužbe. U slučaju kada se odgovor ne može dati unutar roka, OTP Osiguranje d.d. će obavijestiti podnositelja pritužbe o razlozima kašnjenja i naznačiti kada će istraga Društva vjerojatno biti dovršena i kada će biti odgovoreno na pritužbu.  Ispišite stranicu